1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ

Danh sách các anh chị đã từng tham gia BHD GĐPT Quảng Trị qua các thời kỳ

Đăng lúc: Thứ tư - 11/09/2013 12:58 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
PHƯƠNG DANH CÁC ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG ĐÃ THAM GIA BAN HƯỚNG DẪN GĐPT QUẢNG TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ
TT
Họ và tên
Năm
Chức vụ
1
Anh Nguyễn Duy Phùng
1953
Trưởng BHD đầu tiên cho đến cuối 1957 thì bị áp lực của chính quyền Tỉnh phải thôi chức vụ này
2
Anh Trần Quang Toản
1953
UV miền Bắc - (Phó TB)
3
Anh Tư Đồ Minh
1953
UV miền Nam - (TB)
4
Anh Nguyễn Văn Châu
1953
UV Văn nghệ...Thiếu niên
5
Anh Nguyễn Thế Lữ
1956
Thư ký
6
Anh Bùi Thúc Nghinh
1956
Phó TK/UV Chuyên môn
7
Anh Nguyễn Quán
1956
UV miền Đông
8
Anh Lê Quang Tào
1956
UV Văn nghệ
9
Chị Tôn Nữ Thị Phố
1956
UV Thủ quỹ - (Phó TB)
10
Anh Lê Đình Ngân
1956
UV Phật pháp
11
Anh Phan Văn Minh
1956
Ban viên văn nghệ - (TB)
12
Anh Nguyễn Đại Hoàng
1956
Ban viên văn nghệ
13
Anh Nguyễn Cửu Hiệp
1956
Thư ký - (Bổ sung thay thế)
14
Anh Hoàng Thế Lợi
1956
Đặc ủy Quận Đông - (Thay thế)
15
Chị Phạm Thị Na
1956
UV Thiếu nữ - (Phó TB)
16
Chị Bích Duyên
1956
UV Oanh Vũ
17
Anh Nguyễn Lam
1957
Thư ký thường trực - (TB)
18
Anh Lê Quang Trung
1957
Thủ quỹ
19
Chị Phan Thị Bích Nhuận
1957
Phó thủ quỹ - (PTB)
20
Anh Nguyễn Ga
1957
UV Quận Đông
21
Bác Đặng Đình Trác
1958
Trưởng BHD - Cố vấn 1959
22
Anh Nguyễn Khắc Ủy
1958
Đặc ủy Quận Đông - (TB)
23
Anh Nguyễn Công Tý
1958
UV Văn nghệ
24
Anh Nguyễn Đức Cự
1959
Trưởng ban 2 năm
25
Anh Đoàn Đình Phúng
1959
Phó Thư ký
26
Anh Lữ Thượng Công
1959
Thủ quỹ
27
Chị Võ Thị Lê
1959
UV Thiếu nữ
 
28
Chị Nguyễn Thị Từ Khanh
1959
UV Nữ Oanh vũ
29
Anh Tăng Thế Đinh
1959
Ban viên Tổ chức
30
Anh Nguyễn Ái
1959
Ban viên Tổ chức
31
Anh Nguyễn Bái
1960
Chánh Thư ký
32
Anh Nguyễn Đức Thương
1960
UV Nam Oanh vũ-(TB) 4 nhiệm kỳ
33
Anh Vĩnh Trị
1960
Phụ tá UV Thiếu niên
34
Anh Lê Thiện Hữu
1960
Phụ tá UV Nam Oanh vũ-UV Quận
35
Anh Nguyễn Đức Chứng
1961
Phó Thư ký
36
Chị Trần Thị Kim Trâm
1961
UV Nữ Phật tử - (PTB)
37
Chị Lê Thị Em
1961
UV Thiếu nữ
38
Chị Trần Thị Hương Đóa
1961
UV Nữ Oanh vũ
39
Anh Hoàng Cảnh Đã
1961
UV Nam Oanh vũ
40
Anh Lê Thùy Dương
1961
UV Văn nghệ
41
Anh Nguyễn Hải
1961
UV Tổ chức
42
Anh Đỗ Hoằng
1961
Đặc ủy Quận Triệu Phong - UV
43
Anh Thái Tăng Liệt
1961
Đặc ủy Quận Cam Lộ
44
Anh Nguyễn Hanh
1961
Đặc ủy Quận Gio Linh Trung Lương
45
Anh Nguyễn Văn Cư
1961
Ban viên Tu thư
46
Anh Nguyễn Tánh
1961
Ban viên Tu thư
47
Anh Trương Đăng Trung
1962
Phó Thư ký
48
Chị Hồ Thị Thêm
1962
UV Thiếu nữ
49
Anh Hồ Sĩ Quang
1962
UV Nam Oanh vũ
50
Anh Nguyễn Văn Bửu
1962
UV Hoạt động thanh niên
51
Anh Lê Bá Chí
1962
UV HĐTN - (TB)
52
Anh Nguyễn Công Bá
1962
Đặc ủy Quận Cam Lộ
53
Anh Trần Công Hoan
1962
Đặc ủy Quận Gio Linh
54
Chị Đỗ Thị Kim Hoằng
1963
UV Thiếu nữ
55
Anh Hoàng Ngọc Ngữ
1963
UV Nam Oanh vũ
56
Chị Cao Thị Ngọc Thúy
1963
UV Nữ Oanh vũ
57
Anh Nguyễn Luyện
1963
Đặc ủy Quận Hải Lăng
58
Anh Lê Hữu Giáo
1963
Đặc ủy Quận Gio Linh
59
Anh Nguyễn Quang Tám
1963
Đặc ủy Huyện Cam Lộ
60
Chị Võ Thị Như Ý
1963
UV Nữ Oanh vũ
61
Anh Nguyễn Văn Thi
1966
ĐD Cam Lộ Đông Hà - (PTB)
62
Chị Lê Thị Diệu Tha
1968
Phó Trưởng ban ngành Nữ
63
Anh Trần Chỉ Từ
1968
Tổng Thư ký
64
Anh Nguyễn Thường
1968
Phó Thư ký - (PTB)
65
Anh Lê Văn Huệ
1968
UV Tu thư
66
Anh Hồ Xuân Lộc
1968
UV Thiếu nam
67
Anh Lê Noãn
1968
Phó Thư ký
68
Anh Lê Quang Tiệp
1968
Đại diện Quận Hải Lăng
69
Chị Diệp Thị Cân
1968
UV Thiếu nữ
70
Chị Trần Thị Nhuận
1968
 
71
Chị Trần Thị Hoàng Quyên
1968
UV Nữ Oanh vũ
72
Anh Phạm Như Cẩn
1968
 
73
Anh Lê Minh Túc
1968
Đại diện Quận Cam Lộ
74
Anh Nguyễn Đức Nga
1968
Đại diện Quận Gio Linh
75
Anh Sử Thành
1968
 
76
Chị Võ Thị Tạng
1968
UV Nữ Phật tử
77
Anh Thái Văn Nồng
1968
Đại diện Quận Mai Lĩnh
78
Anh Trần Ngọc Quỵ
1968
UV HĐTN Xã hội
79
Anh Nguyễn Hoài
1969
UV Nam Oanh vũ
80
Chị Phan Thị Bưởi (Bê)
1970
Thủ quỹ
81
Chị Nguyễn Thị Các
1970
PT Nữ Phật tử - UV
82
Anh Nguyễn Tôn Lũy
1971
UV Nam Phật tử (Từ 1960-1964 là UV BHD Kontum)
83
Anh Lê Quang Thể
1971
UV Nam Oanh vũ
84
Chị Lê Thị Diệu
1973
UV Nữ Oanh vũ
85
Anh Nguyễn Thế Phổ
1973
PT/UV Nghiên huấn
86
Anh Dương Phúc Lô
1973
PT/UV Văn nghệ
87
Anh Trần Minh Hải
1973
PT/UV HĐTNXH
88
Anh Phan Lớn
1973
PT/UV Nam Oanh vũ
89
Chị Lê Thị Thuận Hóa
1973
PT/UV Thiếu nữ
90
Chị Hoàng Thị Ngọc Bích
1973
PT/UV Nữ Oanh vũ
91
Anh Hồ Văn Điệu
1975
PT/UV Nội vụ
92
Anh Lê Văn Thảo
1990
Đại diện Đông Hà Gio Linh - UV
93
Anh Hoàng Thúc Quyền
1993
Đại diện Huyện Hải Lăng
94
Chị Nguyễn Thị Chớ
1993
Thủ quỹ - UV Thiếu nữ
95
Anh Hoàng Viễn
1993
Đại diện KV Thị xã Quảng Trị
96
Anh Hàn Minh Ánh
1993
UV Nam Oanh vũ
97
Anh Trần Văn Tương
1993
Phó Thư ký
98
Anh Nguyễn Hữu Thịnh
1993
Đại diện Huyện Triệu Phong - UV
99
Anh Nguyễn Khương Dẫn
1993
Đại diện Huyện Hướng Hóa
100
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm
1993
UV Nữ Oanh vũ
101
Anh Nguyễn Biên
1993
UV Thiếu nam
102
Anh Bùi Hữu Thanh
1993
Đại diện Thị xã Đông Hà - UV
103
Anh Nguyễn Văn Tân
1993
PT/UV Doanh tế - UV
104
Anh Nguyễn Thanh Cương
1993
PT/UV HĐTNXH
105
Anh Hoàng Công Hiền
1993
PT/UV Tu thư - UV
106
Anh Hoàng Văn Thiện
1993
Đại diện Huyện Gio Linh
107
Anh Phan Kim Phụng
1993
UV Nam Phật tử
108
Anh Nguyễn Nguyên
1993
UV Văn nghệ
109
Chị Nguyễn Thị Mỹ
1993
UV Nữ Phật tử
110
Anh Huỳnh Văn Trung
2000
UV Doanh tế
111
Anh Nguyễn Thanh Nhật
2000
PT/UV Văn nghệ - UV
112
Anh Nguyễn Cư
2000
PT/UV Nghiên huấn
113
Anh Lê Văn Ngân
2000
PT/UV Tài chánh
114
Anh Nguyễn Đăng Dục
2000
PT/UV Tổ kiểm
115
Anh Nguyễn Văn Dĩ
2000
PT/UV Tu thư
116
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy
2000
UV Nữ Oanh vũ
117
Chị Nguyễn Thị Xuân Lan
2000
PT/UV Nữ Oanh vũ
118
Anh Hồ Sĩ Quận
2000
UV Nam Oanh vũ
119
Chị Nguyễn Thị Hồng
2000
PT/UV Thiếu nữ
120
Chị Lê Thị Sâm
2000
PT/UV Nữ Phật tử
121
Chị Nguyễn Thị Tâm
2000
PT/UV TTXH
122
Chị Hà Thị Lanh
2000
PT/UV Tài chánh
123
Chị Nguyễn Thị Thuận
2000
PT/UV Nữ Oanh vũ
124
Anh Võ Công Thám
2000
PT/Nghiên huấn
125
Anh Lê Đức Hưởng
2002
PT/TTXH
126
Anh Võ Trung Nghiêm
2007
PT/UV Nghiên huấn
127
Anh Đặng Ngọc Hè
2007
PT/UV Nghiên huấn
128
Anh Văn Thô
2007
UV Nội vụ
129
Chị Lê Thị Thu Ba
2007
PT/UV Thiếu nữ
130
Anh Trần Văn Tiếm
2007
PT/UV Tổ kiểm
131
Anh Nguyễn Khê
2007
PT/Thiếu nam
132
Anh Phạm Văn Phó
2008
PT/UV Tổ kiểm
133
Anh Nguyễn Văn Thước
2008
UV đại diện thị xã Đông Hà

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
1

LIÊN KẾT LAM


   
 
 
 
 
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 649
  • Tháng hiện tại: 16179
  • Tổng lượt truy cập: 4067176