1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ

Nghi thức tụng niệm phổ thông dành cho GĐPT

Đăng lúc: Thứ năm - 18/06/2015 23:47 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Xin giới thiệu đến quý anh chị em tài liệu Nghi thức tụng niệm phổ thông dành cho những buổi lễ Phật của GĐPT.
 
NIỆM HƯƠNG
(Thắp hương đèn, đốt trầm xong, đứng ngay ngắn,
chắp tay để ngang ngực mật niệm)
TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN
Án lam tóa ha (3 lần)
TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ,
đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám
(3 lần)
(Vị chủ lễ quỳ ngay thẳng, cầm 3 cây hương ngang trán,
 niệm lớn bài cúng hương)
 
 
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành
Cùng Pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ-đề kiên cố,
Chí tu học vững bền;
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
 
 
KỆ TÁN PHẬT
Đấng Pháp vương vô thượng,
Ba cõi không ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại,
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN
Đệ tử chúng con nguyện ngôi Tam bảo thường trú trong mười phương, đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, cùng hết thảy Thánh hiền, từ bi gia hộ cho chúng đệ tử, tâm Bồ-đề bền chắc, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng chúng sanh trong pháp giới, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, một thời đồng chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

QUÁN TƯỞNG
(Đứng dậy cắm hương lên lư
rồi chắp tay, đứng thẳng và niệm lớn)
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới Đế châu ví Đạo tràng,
Mười phương Phật bỏa hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ
(Vị chủ lễ xá ba xá rồi niệm lớn)
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo.
(1 lạy)
Nam mô Ta bà giáo chủ, đại từ đại bi Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật, Bồ Tát.                                                                                                                   (1 lạy)
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.                                                                                                              (1 lạy)
(Khai chuông mõ – Đồng quỳ tụng bái)
 
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
Vô thượng Phật pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham, giận, kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngữa trông ơn Phật
 
 
Từ bi gia hộ:
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm màu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí tuệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng;
Cha mẹ anh em,
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 
 
NIỆM DANH HIỆU PHẬT VÀ BỒ TÁT
(Đứng nghiêm)
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật    
(10 lần)
Nam mô A Di Đà Phật                               
 (10 lần)
Nam mô Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật
 (10 lần)
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
   (3 lần)
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
   (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
   (3 lần)
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát
   (3 lần)
 
BỐN LỜI NGUYỆN RỘNG LỚN
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ khắp,
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn.
Thệ nguyện được viên thành.

TAM TỰ QUY
(Tụng xong cả 3 câu rồi theo tiếng chuông,
tất cả cùng lạy 3 lạy đều nhau)
- Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
- Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
- Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
 
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
(Đứng ngay thẳng, chắp tay đồng niệm)
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.
(Tất cả đồng quỳ đọc luật, đoàn sinh ngành nào
 thì đọc luật của ngành mình)
 
 
BA ĐIỀU LUẬT NGÀNH OANH

 
1.     Em tưởng nhớ Phật
2.     Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em
3.     Em thương người và vật
 

NĂM ĐIỀU LUẬT NGÀNH THANH - THIẾU VÀ HUYNH TRƯỞNG

1.     Phật tử quy y Phật – Pháp – Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
2.     Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống.
3.     Phật tử trau dồi trí tuệ tôn trọng sự thật.
4.     Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
5.     Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường Đạo.


(Tất cả đứng, chấp tay trang nghiêm, thành kính)
 
(Đợi Duy Na và Duyệt Chúng lạy 3 lạy xá 3 xá và  tất cả bước lùi 3 bước lui ra) 
 
 
 
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
 
 
Quý anh chị em quan tâm và muốn nhận bản tài liệu cầm tay này xin lên hệ với Lê Minh Hải: 0966.028.408 
Tác giả bài viết: Như Quảng - Lê Minh Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
1

LIÊN KẾT LAM


   
 
 
 
 
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1316
  • Tháng hiện tại: 17035
  • Tổng lượt truy cập: 4068032