- LAM THÀNH CỔ - Diễn đàn tin tức GĐPT
1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ
Trắc nghiệm Online
Lược sử Đức Phật Thích CaLược sử Đức Phật Thích Ca

Nhập họ:
Nhập tên:
Câu1: Ai là người xem tướng cho Thái Tử?

      Đạo sĩ A Tư Đà.
      Đạo sĩ A Tư Đà và những người được mời.
      Đạo sĩ A Tư Đà và những vị tiên tri được mời.
      Đạo sỹ A Tư Đà và những thầy tướng số.
Câu2: Ai là người được giao nuôi nấng Thái Tử?

      Em của mẹ Ngài.
      Ma Ha Ba Xà Ba Đề.
      Dì ruột của Thái Tử.
      Cả ba đều đúng.
Câu3: Con của Thái Tử tên là gì?

      Ma Hầu La.
      La Hầu La.
      Tịnh Hầu La.
      Tất Hầu La.
Câu4: Mẹ của Thái Tử nằm mộng điều gì trước khi sanh Ngài?

      Mộng thấy cảnh cung trời Đao lợi.
      Mộng thấy voi trắng sáu ngà.
      Mộng thấy bạch tượng 8 ngà.
      Mộng thấy về thăm quê nhà.
Câu5: Sau khi sanh Thái Tử bao nhiêu ngày thì Hoàng Hậu qua đời?

      Sau khi sanh 7 ngày thì Hoàng Hậu qua đời.
      Sau khi sanh 17 ngày thì Hoàng Hậu qua đời.
      Sau khi sanh 8 ngày thì Hoàng Hậu qua đời.
      Sau khi sanh 10 ngày thì Hoàng Hậu qua đời.
Câu6: Thái Tử bỏ thành ra đi lúc mấy tuổi?

      Ngài bỏ thành đi lúc 20 tuổi.
      Ngài bỏ thành đi luc 19 tuổi.
      Ngài bỏ thành đi luc 18 tuổi.
      Ngài bỏ thành đi lúc 29 tuổi.
Câu7: Thái Tử nhận rõ bốn tướng khổ ở đời lúc nào?

      Thái Tử theo vua cha tham dự lễ Hạ Điền.
      Thái Tử thăm bốn cửa thành.
      Sau khi theo vua cha tham dự lễ Hạ Điền và đi thăm bốn cửa thành.
      Cả ba đều đúng.
Câu8: Thái Tử Tất Đạt Đa là con của ai?

      Vua Tịnh Phạm
      Vua Bimbisara
      Vua Tịnh Phạm và Hoàng Hậu Ma Da
      Vua Bimbisara và Hoàng Hậu Vadehi
Câu9: Thái Tử Tất Đạt Đa sanh ra tại đâu?

      Xứ Trung Ấn Độ.
      Nước Népal.
      Cả hai đều đúng.
      Cả ba đều sai.
Câu10: Vua cha làm thế nào để giữ chân Thái Tử?

      Xây cho Ngài nhiều cung điện đẹp có nhiều cung phi.
      Cưới vợ cho ngài.
      Xây cho Ngài ba cung điện theo mùa khác nhau và cưới vợ cho Ngài.
      Cưới vợ và truyền ngôi vua cho Ngài.